Veilig sportklimaat

Sporten is niet alleen gezond en leuk om te doen, het levert vele prachtige momenten en nieuwe contacten op. Maar naast de gezonde en sociale aspecten van voetballen in verenigingsverband, komt bij voetbal soms ook onsportief en/of ongewenst gedrag voor. Iedereen kent daar wel voorbeelden van.

Oirschot Vooruit (OV) wil haar leden, toeschouwers, bezoekers en overige betrokkenen een sportieve en fijne, maar vooral ook veilige omgeving bieden. Een veilige omgeving versterkt het spelplezier en de sportiviteit, maar ook de bereidwilligheid van mensen om als vrijwilliger iets te doen voor onze vereniging.

Om dat te realiseren heeft Oirschot Vooruit een Beleidsplan “Normen en Waarden” opgesteld, waarin regels staan, waaraan we ons allemaal houden. Verder zal elke vrijwilliger van 18 jaar en ouder, die bij OV met jeugd werkt een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) moeten kunnen overleggen.

Die VOG moet preventief werken en voorkomen dat vrijwilligers grensoverschrijdend gedrag vertonen. De verklaring geeft meer zekerheid over het verleden van trainers, coaches, begeleiders of verzorgers en het vermindert de kans dat personen, die eerder in de fout zijn gegaan, een functie bij de sportvereniging kunnen uitoefenen.

De vereniging heeft ook een vertrouwenscontactpersoon aangesteld. Het doel daarvan is het verlagen van de drempel om gevoelige onderwerpen bespreekbaar te maken binnen de vereniging, Tot de vertrouwenscontactpersoon kan men zich wensen in geval van problemen die (voor het gevoel) niet direct met het verenigingskader of het bestuur besproken kunnen worden.

Een vertrouwenscontactpersoon kan je helpen en begeleiden bij problemen met ongewenst gedrag. Voorbeelden van ongewenst gedrag zijn:

  • Pesten & treiteren
  • Agressie & Geweld
  • Seksuele intimidatie
  • Discriminatie
  • Intimidatie

Een vertrouwenscontactpersoon is onafhankelijk en gaat zeer vertrouwelijk met jouw informatie om. De vertrouwenscontactpersoon heeft een geheimhoudingsplicht. Ook heeft de vertrouwenscontactpersoon een signaalfunctie.

Bij zorgen over een teamlid, waarbij het welzijn of de veiligheid in gevaar kan zijn, kun je bij de vertrouwenscontactpersoon terecht. Op de site van Oirschot Vooruit is de functieprofiel van de Vertrouwenscontactpersoon terug te vinden.

Vertrouwenscontactpersoon

Mijn naam is Marieke Meeuwis.

Als vertrouwenscontactpersoon kunt u mij per mail of telefonisch benaderen voor problemen met ongewenst gedrag of situaties waarbij het welzijn of de veiligheid van een teamlid in gevaar kan zijn. Hierna zal ik een afspraak met u maken. Uw gesprekken zijn vertrouwelijk waarbij er naar u geluisterd wordt, u advies krijgt en eventueel bemiddeling indien noodzakelijk.

T: 06-81864672
E: marieke.meeuwis@planet.nl
Wat is een VOG? »

Een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) is een verklaring van het ministerie van Veiligheid en Justitie waaruit blijkt dat het gedrag uit het verleden van een persoon geen bezwaar oplevert voor het gevraagde doel, bijvoorbeeld het verkrijgen van een nieuwe baan of het werken met minderjarigen bij een sportvereniging. Zie voor meer informatie: https://www.justis.nl/producten/vog/index.aspx

Waarom is een VOG voor O.V. belangrijk? »

Het is belangrijk dat iedereen, en met name minderjarigen en kwetsbare groepen, in een veilige omgeving bij O.V. kunnen sporten. Als sportvereniging is het een plicht om maatregelen te nemen die seksuele intimidatie en/of grensoverschrijdend gedrag kunnen voorkomen. De VOG is één van de mogelijke maatregelen. Het verplicht stellen van een VOG geeft meer zekerheid over het verleden van (nieuwe) trainers, leiders en verzorgers. En het vermindert de kans dat personen, die eerder in de fout zijn gegaan met kinderen, een functie bij OV kunnen uitoefenen. Door als OV een VOG te verlangen van iedereen die in zijn functie in aanmerking komt met kinderen of kwetsbare groepen, laat je zien dat je de veiligheid van je leden serieus neemt.

Voor wie dient een VOG aangevraagd te worden? »

Voor iedereen in de leeftijd van 18 jaar en ouder die binnen onze voetbalvereniging in zijn rol als vaste vrijwilliger met kinderen en/of zwakbegaafden contact heeft, en voor iedereen van wie het hoofd-of jeugdbestuur aangeeft een VOG noodzakelijk te achten. (o.a. jeugdtrainer, jeugdcoach, jeugdleider, lid Commissie Normen en waarden, jeugdscheidsrechter, bestuurslid van jeugdbestuur)

Wat moet ik doen als ik al een VOG heb? »

Als je, bijvoorbeeld i.v.m. je werk, al een VOG hebt, moet je voor OV toch nog een andere VOG aanvragen. Als vrijwilliger bij OV gaat het immers om andere risico’s dan op je werk. Als je bijvoorbeeld bij een bank werkt en hiervoor een VOG hebt, zal er een ander zogenaamd profiel aangegeven zijn waarop je gescreend bent (m.b.t. omgaan met financiële zaken) dan als trainer bij OV. Bij onze voetbalclub word je gescreend op de omgang met minderjarigen (profiel 84) en mensen met een verstandelijke beperking (profiel 85).

Hoe lang is mijn VOG geldig? »

Het aanvragen van een VOG is een momentopname, en zegt weinig over het gedrag van iemand in de toekomst. Daarom laten we onze vrijwilligers om de 5 jaar een nieuwe VOG aanvragen. Mocht er in de tussentijd dan iets zijn voorgevallen, komt dat aan het licht.

Kost het aanvragen van een VOG mij geld? »

Nee. Het aanvragen kost je als vrijwilliger niets. OV voldoet als vereniging aan een aantal voorwaarden om gratis een VOG voor alle vrijwilligers aan te kunnen vragen (o.a. minimaal 70% moet vrijwilliger zijn, ingeschreven zijn bij de KvK, geen winstoogmerk)

Moet ik een DigiD hebben? »

Het aanvragen van een VOG gebeurt digitaal. Hiervoor moet je een DigiD hebben. Een DigiD is een persoonlijke gebruikersnaam en wachtwoord waarmee als individu ingelogd kan worden op websites van de overheid om zaken te regelen. Als je nog geen DigiD hebt kun je dit aanvragen via https://digid.nl/aanvragen. Daarnaast hebben wij voor het invullen van de VOG van tevoren de volgende gegevens nodig: Volledige naam en E-mailadres.

Wat zijn de belangrijke procedure-stappen voor mij? »

De ledenadministratie stuurt een vooraankondiging per mail naar jou, een paar dagen voordat de VOG voor jou aangevraagd wordt.

Je ontvangt een uitnodiging van ‘Justis” om de aanvraag voor de VOG te bevestigen. (Je moet uiteraard wel over DigiD beschikken)

Binnen 8 weken ontvang je de VOG per post.

Je levert je VOG in bij de ledenadministratie, waar het originele VOG-document gescand wordt.

Wat moet ik doen als ik geen VOG-verklaring wil aanvragen? »

Je kunt een gesprek aanvragen met de voorzitter of de jeugdvoorzitter van Oirschot Vooruit om je keuze te onderbouwen. In principe mag je zonder VOG verklaring de vrijwilligersfunctie niet uitvoeren. Uiteindelijk beslist het hoofdbestuur, eventueel op basis van, en indien van toepassing, een advies van het jeugdbestuur, of je als vrijwilliger actief mag zijn.

Terug naar boven