Algemene Ledenvergadering

Datum 12 nov 2019
Tijdstip 20:30 uur
Locatie Kantine Sportpark Moorland

Namens het voltallige Bestuur van v.v. Oirschot Vooruit nodigen wij U hierbij uit voor de:

 

 

82e ALGEMENE LEDENVERGADERING


dinsdag 12 november 2019

V.V. OIRSCHOT VOORUIT
 

 

 

AGENDA

 

 1. Opening door de voorzitter
 1. Verslag 81e algemene ledenvergadering d.d. 13 november 2018.             

Dit verslag is hier (onder documenten - ALV 2018) gepubliceerd op de website

 1. Verslag door portefeuillehouder Jeugdzaken
 1. Verslag door portefeuillehouder Seniorenzaken
 1. Verslag door de Sponsorcommissie
 1. Financieel verslag door de portefeuillehouder Financiële zaken
 • Verslag door de Kascontrolecommissie
 • Benoeming leden Kascontrolecommissie 2019-2020
 1. Stand van zaken herontwikkeling Sportpark Moorland
 • Instemming te vragen aan ALV voor recht van opstal, ondergrond gebouwen
 • Instemming te vragen aan ALV voor vestiging Hypotheek op opstallen ten gunste van St. belangenbehartiging Obligatiehouders Oirschot Vooruit
 • Financiële verantwoording bouw
 1. Mededelingen en beleidsvoornemens vanuit het bestuur
 1. Commissie Normen en Waarden
 2. Bestuursverkiezing;                                               
 • Aftreden en niet herkiesbaar is Albert Jakobs
 • Aftredend en herkiesbaar Jack van de Schoot
 • Aftredend en niet herkiesbaar Kees Swaanen (voorzitter)
 • Het bestuur draagt Hans Verouden voor als kandidaat voor het voorzitterschap.
 1. Rondvraag
 1. Afsluiting

 

 

n.b.:

- Wijzigingen voorbehouden, m.n. mogelijkheid voordracht, bestuursleden, leden van verdienste en/of ereleden.

- Het verslag van de ledenvergadering 2018 en de financiële stukken liggen vanaf 1 uur voor aanvang van de vergadering ter inzage in de bestuurskamer.

- Eventuele kandidaten voor het Bestuur kunnen zich tot een uur voor aanvang van de vergadering kandidaat stellen.

 

 

 

Bestuur v.v. Oirschot Vooruit


Terug naar boven